ޚަބަރު
ރައީސްގެ ނަސޭހަތް: ފަތިސް ނަމާދުގެ ޖަމާއަތް ހީނަރުވިޔަ ނުދީ

ފަރުޟު ފަސް ނަމާދު އޭގެ ވަގުތުގައި ގާއިމުކުރާ ބަޔަކަށް ދިވެހީން ވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ނަސޭހަތްތެރިވެ ވަވަޑައިގެންފިއެވެ.

Ads by Lozano

ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ރޭ ބޭއްވި ހުރަވީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، އިސްލާމީ މަފުހޫމަކުން ބަލާ ނަމަ ވެރިކަމެއްގެ އެންމެ މަތިވެރި މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކުރުމާއި ނުބައިކަންކަން ނަހީކުރުން ކަމަށާއި އެގޮތުގައި އެ މަނިކުފާނު ދެމި ހުންނަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ ގާނޫނު ނަގަހައްޓައި، އިސްލާމް ދީނަށް ނަސްރުދީ، އިސްލާމް ދީނުގެ މާތް ސިފަތަކަށް ހުރިހާ ދިވެހިން އަހުލުވެރިވާން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ނަމާދުތަކަށް ސަމާލުވާން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ފަތިސް ނަމާދުގެ ޖަމާއަތް ހީނަރުވިޔަ ނުދެއްވުމަށެވެ.

“ހާއްސަކޮށް ފަތިސް ނަމާދުގެ ޖަމާއަތް ހީނަރުވިޔަ ނުދެއްވާ! ފަތިސް ނަމާދުގެ ބަރަކާތުން ދުވަސް ފެށުމުގެ އުފާ ލިބިގަންނަ އާއިލާއަކަށް ދިވެހި ކޮންމެ އާއިލާއެއްވުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގެ ދުއާއެއް. ޝައްކެއް ނެތް. ނަމާދުގެ ޖަމާއަތް އޭގެ ފުރިހަމަ މާނައިގައި ބައިބޯ ވެއްޖެނަމަ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ގައުމު ނިކަން ވަރުގަދަވާނެ. އުފާވެރިވާނެ. ބާއްޖަވެރިވާނެ.” ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top